Tryb testu- odśwież aby uzyskać nowy arkusz

Losowanie 10 z 1357 zadań

Zadanie 1

W każdym z trzech pojemników znajduje się para kul, z których jedna jest czerwona, a druga– niebieska. Z każdego pojemnika losujemy jedną kulę. Niech p oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwie z trzech wylosowanych kul będą czerwone. Wtedy

A. B. C. D.

Zadanie 2

Do zbioru rozwiązań nierówności ( x + 7)(x - 4) > 0 należy liczba

A. B. C. D.

Zadanie 3

Dany jest ciąg arytmetyczny , w którym różnica . Wówczas pierwszy wyraz tego ciągu jest równy

A. B. C. D.

Zadanie 4

Proste o równaniach: - 3y - mx + 12 = 0 oraz y = 6x - 12 są prostopadłe dla m równego:

A. B. C. D.

Zadanie 5

Jeśli do wykresu funkcji należy punkt , to:

A. B. C. D.

Zadanie 6

Punkty A = (1, 4) i C = (4, -2) wyznaczają przekątną kwadratu ABCD. Pole tego kwadratu jest równe

A. B. C. D.

Zadanie 7

Współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do prostej o równaniu y = 2x - 3 jest równy

A. B. C. D.

Zadanie 8

Aby otrzymać wielomian , należy pomnożyć wielomian przez wielomian

A. B. C. D.

Zadanie 9

W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym wszystkie krawędzie są tej samej długości. Suma długości wszystkich krawędzi jest równa 90. Wtedy pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe

A. B. C. D.

Zadanie 10

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności .

A. B. C. D.