Tryb testu- odśwież aby uzyskać nowy arkusz

Losowanie 10 z 1407 zadań

Zadanie 1

Iloraz ciągu geometrycznego o wyrazie ogólnym jest równy:

A. B. C. D.

Zadanie 2

W ciągu arytmetycznym (an) dane są: a3=8 i a6=2. Różnica tego ciągu jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 3

Wierzchołkiem paraboli będącej wykresem funkcji określonej wzorem jest punkt o współrzędnych

A. B. C. D.

Zadanie 4

Dwusieczna kąta, pod którym przecinają się proste y = x - 1 i y = -x + 1, przechodzi przez punkt:

A. B. C. D.

Zadanie 5

Dana jest liczba .  Wówczas

A. B. C. D.

Zadanie 6

Punkt P = (-1, 0) leży na okręgu o promieniu 3. Równanie tego okręgu może mieć postać

A. B. C. D.

Zadanie 7

Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej.

A. B. C. D.

Zadanie 8

Cena pewnego towaru w wyniku obniżki o 10% zmniejszyła się o 2018 zł. Ten towar po tej obniżce kosztował

A. B. C. D.

Zadanie 9

Odcinek AB jest średnicą okręgu o środku O i promieniu r. Na tym okręgu wybrano punkt C, taki, że |OB| = |BC| (zobacz rysunek).

Pole trójkąta AOC jest równe

A. B. C. D.

Zadanie 10

Pole koła opisanego na trójkącie równobocznym jest równe . Długość boku tego trójkąta jest równa

A. B. C. D.