Tryb testu- odśwież aby uzyskać nowy arkusz

Losowanie 10 z 1332 zadań

Zadanie 1

W trójkącie równoramiennym wysokość jest dwa razy dłuższa od podstawy. Wynika stąd, że sinus kąta przy podstawie wynosi:

A. B. C. D.

Zadanie 2

W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC, a punkt E leży na boku AB. Odcinek DE jest równoległy do boku AC, a ponadto |BD| = 10, |BC| = 12 i |AC| = 24 (zobacz rysunek).

Długość odcinka DE jest równa:

A. B. C. D.

Zadanie 3

Liczba rozwiązań rzeczywistych równania wynosi:

A. B. C. D.

Zadanie 4

Na podstawie rysunku wskaż grupę trójkątów podobnych ( wiemy, że AB || LO, CD || LO, AD || OK, AD AB ).

 

A. B. C. D.

Zadanie 5

Długość każdego boku kwadratu zwiększono o 40%. O ile pole otrzymanego kwadratu jest większe od pola wyjściowego kwadratu.

A. B. C. D.

Zadanie 6

Dany jest ciąg geometryczny , w którym . Iloraz q tego ciągu jest równy

A. B. C. D.

Zadanie 7

Na rysunku przedstawiono ostrosłup prawidłowy czworokątny ABCDS o podstawie ABCD.

Kąt nachylenia krawędzi bocznej SA ostrosłupa do płaszczyzny podstawy ABCD to

A. B. C. D.

Zadanie 8

Funkcja ma:

A. B. C. D.

Zadanie 9

Pole trójkąta prostokątnego ABC, przedstawionego na rysunku, jest równe

A. B. C. D.

Zadanie 10

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech p oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że iloczyn liczb wyrzuconych oczek jest równy 5. Wtedy

A. B. C. D.