Tryb testu- odśwież aby uzyskać nowy arkusz

Losowanie 10 z 1407 zadań

Zadanie 1

Dane s? liczby oraz Wtedy iloraz jest równy

A. B. C. D.

Zadanie 2

Wielomian po roz?o?eniu na czynniki ma posta?:

A. B. C. D.

Zadanie 3

Czterech przyjació? zarejestrowa?o spó?k?. Wysoko?? udzia?ów poszczególnych wspólników w kapitale zak?adowym spó?ki wyra?a stosunek 12 : 8 : 3 : 2. Jak? cz??? kapita?u zak?adowego stanowi udzia? najwi?kszego inwestora?

A. B. C. D.

Zadanie 4

Poni?ej przedstawione s? wykresy funkcji f i g.

Funkcja g jest okre?lona wzorem

A. B. C. D.

Zadanie 5

Liczba: (-3) jest miejscem zerowym funkcji . Wtedy

A. B. C. D.

Zadanie 6

Ka?dy z nast?puj?cych rysunków jest interpretacj? geometryczn? uk?adu równa? liniowych:

Rysunku reprezentuj? odpowiednio uk?ad:
A. oznaczony, nieoznaczony, sprzeczny
B. nieoznaczony, oznaczony, sprzeczny
C. sprzeczny, nieoznaczony, oznaczony
D. sprzeczny, oznaczony, nieoznaczony

A. B. C. D.

Zadanie 7

O ile procent nale?y zwi?kszy? pr?dko??, aby tak? sam? drog? pokona? w czasie o 25% krótszym?

A. B. C. D.

Zadanie 8

Ci?g geometryczny jest okre?lony wzorem dla . Suma dziesi?ciu pocz?tkowych kolejnych wyrazów tego ci?gu jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 9

Zbiorem warto?ci funkcji kwadratowej f jest przedzia? . Na którym rysunku przedstawiono wykres funkcji f?

A. B. C. D.

Zadanie 10

Wspólnym pierwiastkiem równa? oraz jest liczba:

A. B. C. D.