Tryb testu- odśwież aby uzyskać nowy arkusz

Losowanie 10 z 1332 zadań

Zadanie 1

Średnia arytmetyczna czterech liczb: x - 1, 3x, 5x + 1 oraz 7x jest równa 72. Wynika stąd, że

A. B. C. D.

Zadanie 2

Liczba przekątnych siedmiokąta foremnego jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 3

Liczba jest równa:

A. B. C. D.

Zadanie 4

Na osi liczbowej zaznaczono liczby a i b. Która z nierówności jest fałszywa?

A. B. C. D.

Zadanie 5

Jeden kąt trójkąta ma miarę . Z pozostałych dwóch kątów tego trójkąta jeden jest 6 razy większy od drugiego. Miary pozostałych kątów są równe

A. B. C. D.

Zadanie 6

Dany jest trójkąt prostokątny o długościach boków a, b, c, gdzie a < b < c. Obracając ten trójkąt, wokół prostej zawierającej dłuższą przyprostokątną o kąt 360 stopni, otrzymujemy bryłę, której objętość jest równa:

A. B. C. D.

Zadanie 7

Liczba: (-3) jest miejscem zerowym funkcji . Wtedy

A. B. C. D.

Zadanie 8

Liczba jest pierwiastkiem wielomianu , gdy a jest równe:

A. B. C. D.

Zadanie 9

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W = ( 1, 9 ) . Liczby -2 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.

Zbiorem wartości funkcji f jest:

A. B. C. D.

Zadanie 10

Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach 5 x 3 x 4 jest równe

A. B. C. D.